Tematyka działań Klubu Odpowiedzialnych Finansów

Długoterminowe kredyty hipoteczne

 • Jakie ryzyka dla systemu generowane są przez walutowy charakter kredytu?
 • Czy chęć „ukarania” banków nie wpędza w kłopoty kredytobiorców walutowych (skutki prawne i podatkowe unieważnienia umów, koszty obsługi prawnej procesów sądowych)?
 • Czy są możliwości rozwiązania kwestii spornych, wynikających z umów o walutowy kredyt hipoteczny, na drodze pozasądowej?
 • Czy zmienna stopa procentowa nie jest kolejnym elementem spekulacyjnym w długoterminowych kredytach hipotecznych
 • Udzielając kredytów na zmienną stopę jesteśmy samotną wyspą w Europie, czy powinniśmy być nią dalej?

Kredyty konsumpcyjne

 • Czy nadmierna konsumpcja może być źródłem utraty zaufania do instytucji finansowych?
 • Czy kredyty konsumpcyjne są niezbędne dla sektora bankowego, czy są niezbędne dla klienta?
 • Czy udzielenie kredytu konsumpcyjnego powinno być uwarunkowane wkładem własnym, tzn. kupuj jak trochę zaoszczędzisz?
 • Czy konieczna jest standaryzacja umów kredytów konsumpcyjnych w świetle uprzywilejowanej pozycji konsumenta w prawodawstwie?

Utrata wiarygodności

 • Czy i jaki mamy kryzys zaufania w relacjach bank-konsument, bank-instytucje państwa.
 • Jakie są przyczyny kryzysu zaufania?
 • Co należy zrobić, aby powstrzymać utratę zaufania do instytucji finansowych

Struktura finansowania w bankach

 • Struktura pasywów w polskich bankach, czy i jakie niesie zagrożenia płynnościowe, czy narusza zasady odpowiedzialnego rozwoju?
 • Jak zapewnić płynność banków, czy krajowy rynek długu jest szansą
 • Cena pieniądza – wskaźniki i zasady ustalania. Czym zastąpić WIBOR, LIBOR
 • MREL – czy w obliczu kryzysu uwolnienie funduszy własnych i wydłużenie terminów docelowych jest szansą czy wyzwaniem dla banków
 • Czy wskaźnik „zazielenienia bankowości” będzie miał wpływ na cenę długu na rynkach międzynarodowych?

Ład korporacyjny

 • Czy zasady ładu korporacyjnego zdają egzamin?
 • Co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla instytucji w relacjach z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem?
 • Czy niezależność organów kontrolnych i regulacyjnych jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania systemu finansowego.
 • Czy rola państwa jako właściciela i nadzorcy może zrodzić konflikt interesów?

„Zielone finanse”

 • Czy jesteśmy przygotowani na finansowanie transformacji energetycznej?
 • Jakie ryzyka niosą inwestycje w wysokoemisyjną gospodarkę, czy trzeba będzie zapłacić więcej na rynkach międzynarodowych a może „persona non grata”?
 • Czy raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju to krok w kierunku zmian wyceny aktywów, metodologii agencji ratingowych, metodologii stress-testów?