Projektowanie modeli biznesu usług profesjonalnych w mediach społecznościowych

Piotr Janulek

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
„Problematyką recenzowanej monografii jest zagadnienie tworzenia modeli biznesowych usług profesjonalnych w mediach społecznościowych. A zatem korzystanie przez przedsiębiorców z całego potencjału narzędzi i środków komunikacji z klientami czy kooperantami, które jeszcze kilkanaście lat temu nie były przecież na taką skalę wykorzystywane. To sprawia, że autor doskonale czerpie z aktualności problemu i jego potencjału badawczego. Tym bardziej, ze skupia się na sektorze usług profesjonalnych, a zatem na obszarze wymagającym ogromnego nakładu wiedzy i praktycznie ciągłego doskonalenia.”

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Ziemacka
„Dzieło (…) dotyczy jednego z fundamentalnych obecnych zagadnień. Innowacyjne przekształcenia modeli biznesu wymusza ogarniający świat rewolucja cyfrowa. (…) Skutkuje to przesileniem cywilizacyjnym, czyli przechodzeniem od industrialnego modelu gospodarki do nowego, wciąż do końca nierozeznanego, a nawet niejednorodnie nazywanego. Choć prezentowane w recenzowanym dziele badania skoncentrowane są na opartych na sieciach społecznościowych modelach biznesu usług profesjonalnych, to wynikające z tych badań wnioski i rekomendacje mają charakter bardziej uniwersalny i można je odnosić także do wielu innych obszarów funkcjonowania biznesu. Dokonujące się w skali globalnej – na podłożu rewolucyjnych przemian technologicznych – przesilenie cywilizacyjne sprawia, że pojawiają się wciąż nowe, jeszcze do niedawna nieznane formy działalności gospodarczej, opartej na sieciowych relacjach między przedsiębiorcami/producentami, pracownikami oraz nabywcami wyrobów i usług. Nową normalnością staje się to, co do niedawna można by uznać za paradoksalne”.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-66843-09-7
Liczba stron: 268
Publikacja wydana wyłącznie w wersji elektronicznej.