Procedura recenzji wydawniczych dla publikacji naukowych

Tekst publikacji naukowej podlega dwóm recenzjom wydawniczym przeprowadzonym przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo Centrum Myśli Strategicznych.

Procedura recenzji przebiega według ogólnie przyjętego standardu akademickiego w zakresie double-blind peer review (zarówno Recenzent, jak i Autor/Redaktor Naukowy są anonimowi).

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.

Recenzent nie może być zaangażowany w tym samym ośrodku naukowym z którego pochodzi Autor/Redaktor Naukowy.

Recenzent w przypadku zauważenia możliwości wystąpienia konfliktu interesów, sygnalizuje ten fakt wydawnictwu oraz zwraca tekst będący przedmiotem recenzji.

Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem/Redaktorem Naukowym:

  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
  2. relacje podległości zawodowej;
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przygotowanie recenzji;
  4. uczestnictwo w przewodzie doktorskim bądź w postępowaniu habilitacyjnym Autora w charakterze recenzenta.

Recenzent sporządza recenzję w terminie ustalonym z wydawnictwem na podstawie umowy recenzji.

ecenzja zawiera ocenę atrakcyjności merytorycznej książki oraz ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki w następujących aspektach:

  • trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,
  • zauważone przez Recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,
  • ewentualne propozycje zmian i uzupełnień w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.

Autor/Redaktor Naukowy zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i propozycji, w tym poinformować o decyzji, czy poprawi maszynopis zgodnie z uwagami Recenzenta czy też rezygnuje z wydania książki.

W przypadku uwag Recenzenta dotyczących możliwego naruszenia praw autorskich osób trzecich publikacja zostaje sprawdzona z wykorzystaniem systemu antplagiatowego „Plagiat.pl”. Wnioski z weryfikacji przekazywane są Recenzentowi i Autorowi oraz stanowią podstawę do ostatecznej decyzji o przyjęciu do publikacji.