List zastawny a stabilność polskiego systemu finansowego

Andrzej Dżuryk

„Autor postawił w książce trafną diagnozę odnośnie koncentracji ryzyka związanego ze skalą osiągniętego już zaangażowania polskiego systemu bankowego w długoterminowe finansowanie rynku nieruchomości oraz z przyjętym modelem finansowania tej działalności – prowadzącym w praktyce do zwiększającej się luki niedopasowania płynności oraz wysokiej koncentracji finansowania opartego o zmienne stopy procentowe. Stan ten w przypadku dalszego zwiększania wolumenów i braku postępów w dywersyfikacji źródeł stabilnego finansowania tej działalności przez banki może prowadzić do narastania realnych zagrożeń mikro- i makroostrożnościowych dla stabilności oraz dalszego zrównoważonego rozwoju krajowego systemu bankowego i finansowego. Przeprowadzona analiza polskiego rynku listów zastawnych na tle dokonującej się harmonizacji europejskiego rynku listów zastawnych oraz prac na rzecz europejskiej unii rynków kapitałowych właściwie identyfikuje problemy i przedstawia rekomendacje na przyszłość, łącząc cele związane z systemowymi aspektami stabilności rynku finansowego z jego dalszym odpowiedzialnym rozwojem. W sposób zrównoważony uwzględnia złożone interesy oraz oczekiwania różnych grup interesariuszy rynku finansowego w Polsce, w tym również nieprofesjonalnych uczestników rynku, którzy z zaufaniem korzystają z oferty kredytowej banków, jak i tych, co z podobnym zaufaniem powierzają bankom swoje środki finansowe, lokując je na rachunkach depozytowych, ale i dokonując inwestycji w emitowane przez nie instrumenty finansowe.” (fragment recenzji)

Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej autora. Autor jest Laureatem VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Centrum Myśli Strategicznych
ISBN: 978-83-945091-3-2
Liczba stron: 200
Oprawa: miękka