Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym

23 stycznia 2020 zainaugurowana została nowa inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego: Klub Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym.

Inauguracją Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF było eksperckie seminarium pt. Wyrok TSUE w sprawie kredytów „frankowych”
– konsekwencje dla konsumentów, banków, gospodarki i dochodów państwa

Cel Klubu Odpowiedzialnych Finansów

Celem Klubu są działania na rzecz wzrostu wiarygodności i odpowiedzialności sektora finansowego, w szczególności opracowywanie zasad, dobrych praktyk i rekomendacji w zakresie:

  • wiarygodności i stabilności systemu finansowego,
  • kreowania wartości dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności lokalnych,
  • przestrzegania zasad corporate governance,
  • ochrony środowiska naturalnego.

Planowane działania Klubu

  • cykliczne debaty nt. kluczowych problemów wiarygodnych i odpowiedzialnych finansów i bankowości
  • udział w debatach i konsultacjach międzynarodowych (FSB, EBA, ONZ, KE) i prezentacja opinii polskich ekspertów na forum międzynarodowym
  • przygotowanie projektów rekomendacji EKF
  • upowszechnianie idei i dobrej praktyki wiarygodnej i odpowiedzialnej bankowości
  • współpraca z Akademią EFC popularyzująca odpowiedzialną bankowość w środowisku akademickim m.in. poprzez eseje, debaty oksfordzkie i konkursy nt. odpowiedzialnych finansów
  • włączanie „głosu młodego pokolenia” do debat klubowych.

Tematyka działań klubu 2020:

Długoterminowe kredyty hipoteczne
– Jakie ryzyka dla systemu generują walutowe kredyty hipoteczne?
– Skutki unieważnienia umów kredytowych?
– Czy chęć „ukarania” banków nie wpędza w kłopoty kredytobiorców (skutki prawne i podatkowe unieważnienia umów, koszty obsługi prawnej)?
– Czy zmienna stopa procentowa nie jest kolejnym elementem spekulacyjnym w długoterminowych kredytach hipotecznych?
– Udzielając kredytów na zmienną stopę jesteśmy samotną wyspą w Europie, czy powinniśmy być nią dalej?

MREL
– Jaka czeka nas skala emisji?
– Czy krajowy rynek długu jest wystarczająco chłonny?
– Czy wskaźnik „zazielenienia bankowości” będzie miał wpływ na cenę długu na rynkach międzynarodowych?
– W co banki ulokują środki z emisji długu?

Struktura finansowania w bankach
– Czy istnieje uniwersalna optymalna struktura finansów w bankowości?
– Struktura pasywów w polskich bankach, czy niesie zagrożenia płynnościowe, czy narusza zasady odpowiedzialnego rozwoju?
– Czy malejąca rentowność polskich banków przy obciążeniach podatkowych i regulacyjnych może rodzić moral hazard?
– Wskaźniki kosztów finansowania

„Zielone finanse”- nowe spojrzenie na finansowanie energetyki
– Jakie ryzyka niosą inwestycje w wysokoemisyjną gospodarkę, czy trzeba będzie zapłacić więcej na rynkach międzynarodowych a może „persona non grata”?
– Czy jesteśmy przygotowani na finansowanie transformacji energetycznej?

Zmiany klimatu w sprawozdawczości finansowej
– Czy sektor finansowy posiada wystarczające informacje o swoich klientach aby sprostać spodziewanym wymogom?
– Czy raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju to krok w kierunku zmian wyceny aktywów, metodologii agencji ratingowych, metodologii stress-testów?

Relacja konsument-bank
– Konsument jako inwestor w świetle obowiązujących regulacji (proces „Resolution”).
– Jak ograniczyć ryzyko związane ze szczególną ochroną konsumenta – może standaryzacja produktów dla „consumer finance”?
– Obligacje skarbowe a depozyty w środowisku niskich stop procentowych.

Ład korporacyjny
– Czy zasady ładu korporacyjnego zdają egzamin?
– Co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla instytucji w relacjach z właścicielem, rynkiem, społeczeństwem i państwem?
– Czy rola państwa jako właściciela i nadzorcy może zrodzić konflikt interesów?

W pierwszym półroczu 2020 odbędą się debaty klubowe:

26 lutego:
Ryzyko stopy procentowej w kredytach hipotecznych
19 marca: (debata odwołana)
Ratingi ESG w kontekście zmian regulacyjnych oraz strategii odpowiedzialnych finansów ESMA
23 kwietnia:
Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, konsekwencje dla konsumentów, banków i gospodarki – kontynuacja dyskusji z seminarium z 23 stycznia 2020
28 maja:
Jak zastąpić LIBOR i inne wskaźniki – konsekwencje dla konsumentów i rynku finansowego

Szczegółowe informacje:
Agata Kwaśniak, dyrektor w Centrum Myśli Strategicznych, lider Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF agata.kwasniak@fundacjacms.pl

Inicjatorzy Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym:

Członek Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym: